Có được niềm tin của nhân dân thì không một trở lực nào có thể ngăn cản

Có được niềm tin của nhân dân thì không một trở lực nào có thể ngăn cản (08/09/2018)

2-9-2018, đất nước ta đã độc lập được 73 năm, ngày hoàn toàn thống nhất cũng đã hơn 43 năm. Trong thời gian đó, ngay tại châu lục chúng ta đang sống đã xuất hiện những "rồng, hổ", những "điều thần kỳ" châu Á

Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay

Những yếu tố tác động đến công tác xây dựng Đảng về đạo đức trong giai đoạn hiện nay (25/08/2018)

Tại Đại hội XII, nội dung xây dựng Đảng được hình dung một cách toàn diện, không chỉ là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức mà còn đặc biệt nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức, nói rộng hơn là xây dựng Đảng về văn hóa, đưa văn hóa vào trong Đảng, Nhà nước, mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng

Xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng của Đảng (01/08/2018)

Năm 1930, sau khi ra đời, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền để tuyên truyền, giác ngộ đảng viên và nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, về đường lối cách mạng của Đảng.

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Phát huy vai trò của báo chí trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí (08/07/2018)

Từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trung ương về chống tham nhũng do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu cách đây 5 năm, và nhất là từ sau Đại hội Đảng lần thứ XII đến nay, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đã được triển khai trên một cấp độ mới, ráo riết hơn, quyết liệt hơn, và đã đạt được những kết quả tích cực, tạo hiệu ứng tốt, có sức lan toả mạnh, góp phần khôi phục niềm tin trong các tầng lớp nhân dân...

Tiếp tục cuộc đấu tranh kiên trì, quyết liệt với “giặc nội xâm” (23/06/2018)

“Ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Ngược lại, nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả”

Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (5-5-1818 –5-5-2018)
Di sản tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay
(05/05/2018)

Nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Cổng thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

Công tác kiểm tra, giám sát góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII (17/03/2018)

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đã góp phần quan trọng vào việc: Thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng; đổi mới và nâng cao phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức làm cho Đảng ta đủ sức lãnh đạo sự nghiệp cách mạng mà nhân dân, dân tộc tin cậy giao phó

Đảng có vững cách mạng mới thành công

Đảng có vững cách mạng mới thành công (01/03/2018)

Năm 1927, trong tác phẩm Đường cách mạng, từ khẳng định cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”[1], Hồ Chí Minh đưa ra luận điểm “Đảng có vững cách mệnh mới thành công”[2]

Giá trị thời đại từ tác phẩm

Giá trị thời đại từ tác phẩm "Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản" (25/02/2018)

Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” (sau đây viết tắt là TNĐCS) được C.Mác và Ph.Ăngghen soạn thảo, hoàn thành trong một thời gian rất ngắn; được công bố vào ngày 24-2-1848; lần đầu tiên được xuất bản tại Luân Đôn, ít lâu sau được xuất bản bằng nhiều thứ tiếng khác nhau ở nhiều nước trên thế giới.

Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

Kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” (29/01/2018)

Nghiên cứu vấn đề kiểm soát quyền lực trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” là nhằm góp phần vào thực hiện chủ trương của Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, đó là “Hoàn thiện và thực hiện nghiêm cơ chế kiểm soát quyền lực, ngăn ngừa sự lạm quyền, vi phạm kỷ luật, kỷ cương”(1)

«Trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sau »