Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng (18/09/2012)

Thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ năm 2012 đến năm 2015 (14/03/2012)

Quy định cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (14/03/2012)

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2012 (13/03/2012)