Một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (03/11/2018)

Ngày 03-6-2017, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đã ban hành Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng (18/09/2012)

Thực hiện tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng từ năm 2012 đến năm 2015 (14/03/2012)

Quy định cấp thông tin cho báo chí sau các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (14/03/2012)

Kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy năm 2012 (13/03/2012)